Zorgwonen

Het opsplitsen van een woning kan normaal enkel met een omgevingsvergunning. Er bestaat echter een uitzondering voor een zorgwoning. Een zorgwoning bestaat uit een tijdelijke opsplitsing van een woning tot twee wooneenheden, waarbij één wooneenheid gebruik wordt door een hulpbehoevende persoon. 

Voorwaarden

Uw woning is een zorgwoning wanneer:

 • u in de bestaande woongelegenheid één kleinere wooneenheid creëert, binnen het bestaande bouwvolume
 • de ondergeschikte woning één fysiek geheel met de hoofdwoning vormt
 • de kleinere woning ten hoogste 1/3 van het totale bouwvolume uitmaakt, de gemeenschappelijke delen niet meegerekend
 • de hoofdwoning en ondergeschikte woning van dezelfde eigenaar zijn
 • de kleine woning maximaal twee personen (ofwel van 65 jaar of ouder, ofwel hulpbehoevend) huisvest

De zorgbehoevende personen mogen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Kostprijs

De melding van een zorgwoning is gratis.

Procedure

 • U hebt geen meldings- of vergunningsplicht wanneer de zorgwoning zonder constructieve ingrepen binnen het bestaande bouwvolume wordt gecreëerd. U kunt er echter wel baat bij hebben om de zorgwoning te melden, omdat dit invloed kan hebben op de uitkering van de zorgbehoevende. 
 • Als u wel constructieve werkzaamheden moet uitvoeren, dan moet u dit wel melden, of er een vergunning voor vragen. Dat doet u samen met een architect. U combineert deze aanvraag dan met de melding van het zorgwonen.
 • U dient uw dossier in tweevoud in bij het stadsbestuur. Dat kan aangetekend of aan het stadsloket. U heeft hier geen afspraak voor nodig. De stadsdiensten onderzoeken uw melding. Indien volledig en ontvankelijk, dan past de stad uw status in het bevolkingsregister aan naar ‘zorgwoning’.
 • Als u vragen hebt over deze procedure of de voorwaarden van zorgwonen, maak dan een afspraak met de dienst omgeving.

Wat brengt u mee?

 • Ingevuld meldingsformulier zorgwonen (zie pagina 3) en addendum B39
 • plan / schets waaruit verhouding hoofdwoning / ondergeschikte woning blijkt
 • verklaring eigendomssituatie
 • attesten die de graad van hulpbehoevendheid aantonen (inschrijving Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, erkenning Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als persoon met een handicap, bewijs van een blijvende arbeidsongeschiktheid, ...)
 • Als u een melding voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning nodig hebt, dan brengt u alle informatie mee die hiervoor nodig is