Naamswijziging

Op deze pagina behandelen we zowel het wijzigen van de familienaam als het wijzigen van de voornaam. We beginnen met de familienaam. Verder op deze pagina vindt u alle informatie over het wijzigen van de voornaam.

Wijzigen familienaam

U kunt om verschillende redenen uw familienaam veranderen. Voor het veranderen van een familienaam is een koninklijk besluit nodig. U mag deze naamswijziging niet verwarren met een naamswijziging als gevolg van de vaststelling van afstamming (erkenning, adoptie).
 
Waar kunt u terecht?
 
Aanvragen voor naamswijzigingen moet u opsturen naar:

Federale Overheidsdienst Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel. 02-542 67 03 of 02-542 66 75
naamsverandering@just.fgov.be
 
Wat stuurt u mee?
 
 • Een aanvraag tot naamsverandering in de vorm van een gewone brief
 • Een afschrift van de geboorteakte
 • Een nationaliteitsbewijs
 • Een bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters
 • Een kopie van de documenten die de reden(en) voor de gewenste wijziging bevestigen
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 1)

Hoe verloopt een naamsverandering?
 
Uw aanvraag bevat:

 • de naam die u wenst te dragen,
 • de reden(en) waarom u uw naam wilt wijzigen,
 • een bewijs van betaling van het registratierecht van 140 euro.

Uw dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie, die beslist of hij uw naamsverandering al dan niet voordraagt aan de Koning.
 
Wanneer het koninklijk besluit gegeven is, wordt dit bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. De FOD Justitie stuurt het KB binnen de 15 dagen naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij of zij beschikt eveneens over 15 dagen om de naamsverandering over te schrijven in het register.

De naamsverandering heeft gevolg op de datum van overschrijving.
 
Bij de dienst burgerzaken moet u dan een nieuwe identiteitskaart aanvragen en indien van toepassing ook een rijbewijs en internationaal paspoort.

Wijzigen voornaam

Het verzoek om uw voornaam te veranderen doet u bij het stadsloket.

Voorwaarden

 • U bent meerderjarig. Als u minderjarig bent, kunnen uw ouders of voogd de aanvraag doen.
 • U bent Belg of erkend als vluchteling of staatloze
 • Indien u vreemdeling bent zijn er bijkomende voorwaarden: u heeft geen voornaam en u heeft een procedure ingediend voor het bekomen van de Belgische nationaliteit.
 • U woont in Herentals, of u woont in het buitenland en Herentals was uw laatste verblijfplaats in België.

Wat brengt u mee?

 • Uw identiteitskaart
 • Uw geboorteakte als u niet in België bent geboren

Procedure

 • U maakt een afspraak bij het stadsloket
 • Tijdens uw afspraak ondertekent u een verklaring met de vermelding van de gevraagde vervangende voorna(a)m(en).
 • Uw vraag wordt onderzocht. Er wordt nagegaan of de voornamen geen aanleiding geven tot verwarring, of zij de verzoeker of derden niet kunnen schaden en of zij niet in strijd zijn met de openbare orde.
 • Binnen een termijn van drie maanden wordt er een beslissing genomen. Bij aanvaarding krijgt u een uitnodiging om uw nieuwe identiteitskaart met uw nieuwe voornamen aan te vragen. U moet ook uw rijbewijs en internationaal paspoort laten vernieuwen. Bij weigering ontvangt u een brief met de redenen.

Kostprijs (vanaf 1 januari 2020)

Het wijzigen van uw voornaam kost 150 euro.

Er is een verminderd tarief van 15 euro als de voornaam niet overeen komt met uw gender na een geslachtsaanpassing.

U moet niet betalen wanneer u als niet-Belg de Belgische nationaliteit aanvraagt, maar niet over een voornaam beschikt.