Naamswijziging

U kunt om verschillende redenen uw naam veranderen. Voor het veranderen van een familienaam is een koninklijk besluit nodig. U mag deze naamswijziging niet verwarren met een naamswijziging als gevolg van de vaststelling van afstamming (erkenning, adoptie).
 
Waar kunt u terecht?
 
Aanvragen voor naamswijzigingen moet u opsturen naar:

Federale Overheidsdienst Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel. 02-542 67 03 of 02-542 66 75
naamsverandering@just.fgov.be
 
Wat stuurt u mee?
 
  • Een aanvraag tot naamsverandering in de vorm van een gewone brief
  • Een afschrift van de geboorteakte
  • Een nationaliteitsbewijs
  • Een bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters
  • Een kopie van de documenten die de reden(en) voor de gewenste wijziging bevestigen
  • Een uittreksel uit het strafregister (model 1)

Hoe verloopt een naamsverandering?
 
Uw aanvraag bevat:

  • de naam die u wenst te dragen,
  • de reden(en) waarom u uw naam wilt wijzigen,
  • een bewijs van betaling van het registratierecht van 140 euro.

Uw dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie, die beslist of hij uw naamsverandering al dan niet voordraagt aan de Koning.
 
Wanneer het koninklijk besluit gegeven is, wordt dit bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. De FOD Justitie stuurt het KB binnen de 15 dagen naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij of zij beschikt eveneens over 15 dagen om de naamsverandering over te schrijven in het register.

De naamsverandering heeft gevolg op de datum van overschrijving.
 
Bij de dienst burgerzaken moet u dan een nieuwe identiteitskaart aanvragen en indien van toepassing ook een rijbewijs en internationaal paspoort.