Kwalificatievereisten tewerkstelling in kinderopvang Hummeltjeshof

Kinderdagverblijf Hummeltjeshof biedt groepsopvang en voorschoolse opvang aan van kinderen van nul tot drie jaar. Indien er voldoende plaatsen zijn, kunnen er tijdens de schoolvakanties ook kinderen tot vier jaar opgevangen worden.

 • Het Hummeltjeshof is open op weekdagen van 7 tot 18 uur
 • Locatie: Augustijnenlaan 2 in Herentals
 • Erkennende overheid: Kind&Gezin. HCO-nummer: 910000736  
   

Waarom vragen wij kwalificatievereisten voor tewerkstelling als kinderbegeleider in Het Hummeltjeshof?

Omdat gekwalificeerde medewerkers belangrijk zijn voor een professionele en veilige kinderopvang, moet iedereen in de kinderopvang bijkomende kwalificaties hebben. Die kan je behalen via een diploma of een kwalificatiebewijs of met een ervaringsbewijs.

Er bestaan opleidingen in het secundair, hoger (beroeps)onderwijs als in het volwassenenonderwijs en via Syntra.

Welke diploma’s of kwalificatiebewijzen komen in aanmerking?

Je hebt minimaal een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs + je hebt een diploma of kwalificatiebewijs waarmee je conform de richtlijnen van Kind & Gezin kan werken als kinderbegeleider.

Check hier de lijst van diploma’s of kwalificatiebewijzen die in aanmerking komen om toegelaten te worden tot selectieproeven voor tewerkstelling in kinderdagverblijf Het Hummeltjeshof

Je bent laatstejaarstudent en je hebt je diploma bijna behaald?

 • Je kan uitsluitend deelnemen aan de selectieprocedure indien je verwachte datum van afstuderen vóór het einde van de selectieprocedure valt.  Je moet je de verwachte datum van afstuderen bij je sollicitatie vermelden.
 • Je moet ons een kopie van het juiste diploma bezorgen (zie vorige hoofdstuk) vóór jouw aanstelling.

Ervaringsbewijs voor kinderbegeleiders met ervaring in de kinderopvang voor 1 april 2014

 • Je kan als kinderbegeleider aan Kind & Gezin een afwijking voor de vereiste kwalificaties vragen. Je neemt hiervoor contact op met Kind & Gezin.
 • Je vermeldt dit in jouw sollicitatie en je bezorgt ons een kopie van je aanvraag aan Kind & Gezin.
 • Je bezorgt ons uiterlijk op het moment van de aanstelling het door Kind & Gezin goedgekeurde ervaringsbewijs.

Je hebt een geldig attest ‘Levensreddend handelen kinderopvang’ nodig

 • Verantwoordelijken en kinderbegeleiders moeten bij aanvang van hun tewerkstelling in Het Hummeltjeshof beschikken over een geldig attest van levensreddend handelen bij kinderen. De geldigheidsduur van dit attest is beperkt: de einddatum vind je terug op jouw attest.
 • Wil je deelnemen aan een selectieprocedure voor een tewerkstelling in Het Hummeltjeshof beschik je over een geldig attest.  Je voegt een kopie van dit attest toe aan jouw sollicitatie.
 • Heb je geen attest dan zorg je ervoor dat je het attest hebt behaald of hernieuwd uiterlijk op het moment van de aanstelling. Je vermeldt dit in jouw sollicitatie en je bezorgt ons de datum van je inschrijving.  Je bezorgt ons een kopie van je attest uiterlijk op het moment van de aanstelling.

Je bezorgt ons een blanco uittreksel uit het strafregister – model 2

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'. Het is een officieel document dat een opsomming geeft van je persoonsgegevens en eventuele veroordelingen. Om te kunnen solliciteren voor een functie binnen Het Hummeltjeshof moet je een blanco uittreksel uit het strafregister – model 2 voorleggen, niet ouder dan 3 maanden.

Opgelet: het is belangrijk dat je het juiste uittreksel aanvraagt:

 • Je voegt model 2 (of ook artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') genaamd) toe aan jouw sollicitatie.
 • Dit model is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren. Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Neem je identiteitskaart mee. De aanvraag is meestal ook online mogelijk via de website van je gemeente. Wil je het uittreksel voor een andere persoon aanvragen neem dan volgende documenten mee naar het gemeentehuis:
 • handgeschreven en ondertekende volmacht van de betrokkene
 • kopie van de identiteitskaart van de betrokkene

Komt een diploma behaald buiten België ook in aanmerking?

 1. Je bent Europees onderdaan (of gelijkgesteld) en je vestigt je permanent in Vlaanderen?
 • Europa beschouwt kinderbegeleider of verantwoordelijke in de kinderopvang als gereglementeerde beroepen. Wil je je permanent in Vlaanderen komen vestigen als kinderbegeleider of verantwoordelijke in de kinderopvang, dan kan je een aanvraag indienen via Kind&Gezin om de beroepskwalificaties van het land van oorsprong te laten erkennen.
 • Je kan enkel tot de selectieprocedure worden toegelaten indien:
  • je erkenningsaanvraag voor de uiterste inschrijvingsdatum van de selectieprocedure is ingediend. Uiterlijk op het moment van de aanstelling moet je het bewijs tot erkenning kunnen voorleggen aan de personeelsdienst van stad Herentals.
  • je ook voldoet aan de andere toelatingsvoorwaarden zoals die beschreven staan in de functiebeschrijving.
 1. Je bent geen Europees onderdaan of je behaalde je diploma niet in Europa?
 • Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure moet je eerst je diploma laten erkennen door NARIC Vlaanderen. De academische gelijkwaardigheidserkenning is een officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van twee diploma’s. Meer informatie over homologatie van diploma’s vind je op https://www.naricvlaanderen.be
 • Je kan enkel tot de selectieprocedure worden toegelaten indien:
 • je aanvraag tot homologatie van je buitenlands diploma voor de uiterste inschrijvingsdatum van de selectieprocedure is ingediend. Uiterlijk op het moment van de aanstelling moet je het bewijs tot homologatie kunnen voorleggen aan de personeelsdienst van stad Herentals.
 • je ook voldoet aan de andere toelatingsvoorwaarden zoals die beschreven staan in de functiebeschrijving.
 1. Buitenlands diploma - samengevat:
 • je bezorgt het bewijs van je aanvraag tot homologatie/erkenning bij jouw sollicitatie.
 • je bezorgt het bewijs van gelijkwaardigheid, afgeleverd door NARIC of Kind&Gezin, uiterlijk op het ogenblik van je aanstelling.

Taalkennis Nederlands

 • Het decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters regelt de actieve kennis van Nederlands in de kinderopvanglocatie als vergunningsvoorwaarde (artikel 6, §1, 4°).  Bovendien is de kennis van het Nederlands essentieel om communicatie met Kind en Gezin, met Zorginspectie, ouders en collega’s mogelijk te maken en de richtlijnen en aanbevelingen te begrijpen en zo een kwalitatieve werking te realiseren.

Je  hebt daarom voldoende goede actieve kennis van het Nederlands.

 • Het vereiste taalniveau:

 

Spreken/luisteren

Lezen/schrijven

ERK-niveau

Richtgraad

ERK-niveau

Richtgraad

Kinderbegeleiders

B1

2
(modules 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

A2

1

Verantwoordelijke kinderdagverblijf

B2

module 3.1

B1

2
(modules 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

 

 • Taalkennis kinderbegeleider:
  • Heb je een attest die aantoont dat je negen jaar lager en secundair onderwijs hebt gevolgd waarbij Nederlands de onderwijstaal was, ben je in orde en is een apart taalattest niet nodig.
  • Kan je bovenstaande attest niet voorleggen komen volgende attesten in aanmerking als attest van actieve kennis van het Nederlands op voorwaarde dat ze minstens overeenstemmen met de gevraagde (bovenstaande) ERK-niveaus of hoger:

 

Afgeleverd door

Certifikaat Nederlands als vreemde

Nederlandse Taalunie

Bewijs

Huis van het Nederlands/ Agentschap inburgering en integratie

Certificaat

Selor

(Deel)certificaat

Een instantie erkend door het Vlaams ministerie van  Onderwijs en Vorming, en waarop het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming het toezicht uitoefent

 

Opgelet: vraag na of de Selor-testen de 4 verschillende vaardigheden meten (lezen/schrijven/luisteren/spreken). Het kan zijn dat je hiervoor verschillende testen moet afleggen. Ga na of de test het vereiste taalniveau meet.

Vragen over de kwalificatievereisten of sollicitatieprocedure binnen Het Hummeltjeshof?

Mocht je over de kwalificatievereisten of selectieprocedure toch nog vragen hebben kan je de personeelsdienst contacteren op personeelsdienst@herentals.be of tel. 014-28 50 50.

Vacatures stad Herentals