Incontinentie

Premie voor zwaar hulpbehoevende personen

Zwaar hulpbehoevende personen krijgen een incontinentieforfait.  Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal.  Dit forfait bedraagt 522,92 euro (2020). Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Als je een thuisverpleegkundige hebt, dan doet hij/zij de aanvraag bij het ziekenfonds. Als je geen thuisverpleegkundige hebt, neem dan contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.

LET WEL: je moet dit forfait elk jaar opnieuw aanvragen.

Premie voor niet-afhankelijke personen

Personen met een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie (ongewild verlies van urine) die geen recht hebben op het incontinentieforfait maken aanspraak op een jaarlijkse  tegemoetkoming van 170,68 euro (2020). Het aanvraagformulier haal je bij het ziekenfonds en laat je invullen door je huisarts. Dan stuur je dit formulier naar de adviserend geneesheer van je regionaal ziekenfonds. Als die de aanvraag goedkeurt, dan is dat voor 3 jaar.  Het ziekenfonds zal wel jaarlijks onderzoeken of je nog aan alle administratieve voorwaarden voldoet.  Na drie jaar moet je dus een nieuwe aanvraag indienen.