Bosbeheer

Dunningswerken in 2020

In 2020 zullen er dunningswerken uitgevoerd worden in bosbestanden van stad Herentals die grotendeels gelegen zijn aan de linkerzijde van de Heistraat (link naar plannetje onderaan). De bomen worden geveld en afgevoerd met zware machines. De werkzaamheden in het voor- en/of najaar zorgen dus tijdelijk voor overlast en vervuiling van de toegangswegen. Na de werkzaamheden zal de aannemer de boswegen fatsoeneren en de toegangswegen borstelen.

Tijdens de schoontijd mag in het bos niet geëxploiteerd en geruimd worden omwille van de broedperiode van vogels, de aanwezigheid van andere beschermde diersoorten, de bloeitijd van kwetsbare vegetaties of om andere ecologische redenen. Herentals verlengt deze periode van 1 april tot 15 september 2020 zodat ook recreanten tijdens de zomermaanden geen hinder ondervinden.

De dunningswerken maken deel uit van het gezamenlijk uitgebreid bosbeheersplan (UBBP) dat Herentals en Kasterlee in 2007 hebben opgemaakt voor de openbare bossen in het Boscomplex Lichtaart-Herentals ( Kempense Heuvelrug). Dankzij het dunnen van de bossen, krijgt de bosbodem meer licht en kan het bos natuurlijk verjongen met inheemse soorten.

Twee UBP's - uitgebreide bosbeheersplannen

Het OCMW van Herentals heeft in 2012 een “uitgebreid bosbeheersplan” (UBP) gemaakt voor zijn openbare bossen in Herentals. Er werd een visie ontwikkeld voor bijna 200 ha bos waarvan de kern zich situeert in de omgeving van de Vorselaarsebaan, Heiken, Bornstraat en Meivuurstraat. Na een openbaar onderzoek werd het UBP door de Vlaamse Overheid op 30 april 2012 bekrachtigd voor een periode van 20 jaar. De goedkeuring voor de toegankelijkheidsregeling volgde op 15 oktober 2014.

In 2007 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn een bosbeheerplan goed voor de openbare bossen en de privé-bossen Lichtaart-Herentals voor de periode 2007-2027. Beide bosbeheerplannen zijn hier integraal te raadplegen.

Welke boswerken voert stad Herentals uit en waarom?

De dunningen, kappingen en andere boswerken die het OCMW doet, zijn uitvoering van de twee bosbeheersplannen en zijn gericht op goed beheer van de natuur zoals die door de Vlaamse Overheid is voorgeschreven. De bossen zijn grondig onderzocht op boomsoorten, leeftijd, sluitingsgraad en diversiteit en op basis daarvan is een visie opgemaakt die past binnen de “Criteria voor Duurzaam Bosbeheer” die de Vlaamse Overheid – Agentschap Natuur en Bos – oplegt. Per perceel is bepaald wat er kan en moet gebeuren.  Om meer lichtinval in de bossen te creëren bijvoorbeeld, worden percelen uitgedund en bepaalde uitheemse soorten worden verwijderd om inheemse soorten meer kans te geven.

Nazorg in gedunde of gekapte bossen

Het kappen van bomen gebeurt doorgaans met groot materiaal en de machines en vrachtwagens laten heel wat sleuven achter in de bossen en vuil op de omliggende wegen. Na de werken moeten de aannemers de boswegen herstellen en indien nodig de verharde openbare wegen borstelen. Dit wordt opgevolgd door boswachter Eddy Vercammen en onze dienst patrimonium.

Takhout blijft zoveel mogelijk liggen omdat dood hout van groot belang is voor de biodiversiteit. Het bosdecreet bepaalt dat minimaal 4 % van het totale houtvolume liggend of dood hout moet zijn. “Dood hout” kunnen ook staande dode bomen zijn. Om het percentage staand dood op te krikken werden op een aantal plaatsen bomen (vooral Amerikaanse eiken) geringd (doorzagen van de schors) zodat ze staande kunnen afsterven. Deze visie heeft succes want we merken dat het aantal spechten sterk is toegenomen. In het Peerdsbos wordt bijvoorbeeld sinds een 3-tal jaren opnieuw de zeer zeldzame middelste bonte specht gespot.

Nieuwe aanplantingen?

Als er bossen verdwijnen, zoals bij de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Anna, dan worden er elders bomen geplant ter compensatie. In bossen die uitgedund worden, planten we geen bomen aan. Daar wordt de natuurlijke verjonging van het bos gestimuleerd omdat er meer licht in de bossen is.

Exotenbestrijding

Het OCMW past vanaf 2018 een nieuwe methode van exotenbestrijding toe. Niet inheemse bomen worden met de hand of machinaal uitgetrokken of uitgestoken of worden geringd (doorzagen van de schors). De gebruikte methode hangt af van de grootte van de boom. Het voordeel van deze methode is dat er geen gebruik gemaakt wordt van bestrijdingsmiddelen met glyfosaat.

Meer info?

Carine Ennekens, verantwoordelijke patrimonium, 014-28 50 50 of patrimonium@herentals.be