Subsidies voor culturele initiatieven

Voor bijzondere, gemeenschapsvormende of vernieuwende activiteiten die vallen buiten de normale werking van een vereniging, die een tijdelijk karakter hebben en die openbaar zijn, kan een vereniging subsidies aanvragen. Hiervoor moet de vereniging een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om effectief subsidies te ontvangen moet na afloop van de activiteit een financieel verslag worden ingediend waaruit blijkt dat er een financieel tekort was.