RUP Recreatiecluster Morkhoven

Het gebied tussen de Streepstraat, de Goorstraat en het fietstraject op de oude spoorlijn Herentals-Aarschot werd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) aangeduid als zone voor lokale recreatie. Om dit te realiseren, moet de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken, dat de huidige bestemming van woonuitbreidingsgebied aanpast.

De stad heeft aan studiebureau Stramien de opdracht gegeven om het gebied in kaart te brengen en de behoefte naar lokale recreatie uit te werken. Naast lokale recreatie gaat het ontwerpbureau ook na welke wooninvulling in het resterend deel van het woonuitbreidingsgebied op termijn wenselijk is, steeds met respect voor de bestaande kwaliteiten van het betreffende gebied.

Dorpsdebat (25 juni 2014)

Het bestuur wil voor dit hele project een onderbouwde visie ontwikkelen, op maat van Morkhoven. Inwoners van Morkhoven waren op woensdag 25 juni welkom op het dorpsdebat. Het stadsbestuur en ontwerpbureau Stramien gaven eerst een algemene toelichting en gingen daarna een gesprek aan met alle aanwezigen om na te gaan wat de behoeften zijn.

Analysenota (19 januari 2015)

Het studiebureau heeft de voorstudie naar het dorpspark in Morkhoven afgerond. In deze voorstudie staat de ruimtelijke analyse van het plangebied en een weergave van de overlegmomenten die werden georganiseerd om na te gaan welke behoeften er zijn op vlak van wonen, recreatie, …

De nota eindigt met een opsomming van randvoorwaarden waarmee het studiebureau nu aan de slag gaat. Door middel van ontwerpend onderzoek wordt nagegaan op welke manier de inpassing van een dorpspark in combinatie met wonen binnen het plangebied best zou kunnen gebeuren én dit rekening houdend met de voormelde randvoorwaarden. Van zodra er meer duidelijkheid is over de verschillende mogelijkheden willen we opnieuw met de inwoners en verenigingen van Morkhoven, eigenaars binnen het plangebied, ontwikkelaar, … aan tafel zitten.