RUP Noorderwijksebaan

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan Noorderwijksebaan wenst de stad een oplossing te bieden voor de zonevreemde bedrijven Aldi en Bristol. Hoewel beide bedrijven hoofdzakelijk vergund zijn, beperkt de huidige gewestplanbestemming hun toekomstperspectief.

Fase - Publieke raadpleging start- en procesnota

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 februari 2020 de start- en procesnota goedgekeurd van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Noorderwijksebaan én organiseert hiervoor een publieke raadpleging welke aanving op 6 maart 2020 en dit voor een periode van 60 dagen.

De startnota is de eerste stap in een herbestemmingstraject en beschrijft de intenties en de wijze waarop effecten op mens en milieu zullen onderzocht worden. Beide nota’s kunnen geraadpleegd worden op het administratief centrum van de stad (op afspraak) of via volgende link:

Deze publieke raadpleging werd echter omwille van de verscherpte Corona-maatregelen geschorst van 27 maart tot en met 24 april, conform het nooddecreet. Hierdoor werd de gezamenlijke informatievergadering met de huisvestingsmaatschappij De Woonbrug geannuleerd. De Vlaamse Regering besloot op 22 april dat publieke raadplegingen niet verder geschorst worden. Op 4 mei besloot het college van burgemeester en schepenen om de procedure te hervatten vanaf 5 mei en dit voor de resterende tijd, namelijk tot en met 12 juni 2020.

De informatievergadering wordt conform het noodbesluit vervangen door een elektronisch alternatief. Het betreft een powerpoint presentatie die u via deze link kunt downloaden:

Heeft u vragen of bemerkingen over deze presentatie én het ruimtelijk uitvoeringsplan? Op maandag 25 mei kunt u hiervoor telefonisch terecht bij de ruimtelijk planner van de stad en dit tussen 16.00 uur en 20.00 uur. Om iedereen de kans te geven worden deze afspraken beperkt tot maximaal 20 minuten. Let wel op, u moet op voorhand een afspraak maken. Dit kan via de knop 'maak een afspraak' op deze pagina.

Uw reactie over de voorgestelde aanpak tot opmaak van een RUP kunt u tot en met 12 juni schriftelijk kenbaar maken per brief, per mail, of tegen afgifte aan het stadsloket (tav dienst Omgeving, Augustijnenlaan 30 te 2200 Herentals, info@herentals.be ). Reacties die tijdens de schorsing van de publieke raadpleging werden bezorgd zijn geldig.