Pilootproject met een unieke samenwerking tussen lokale besturen, hulpverlening, politie en parket

Het project SAMEN (Snel, Alternatief, op Maat, Efficiënt en Nabij) wil een innovatieve, multidisciplinaire aanpak ontwikkelen om burgers te doen stoppen met het plegen van criminaliteit en op die manier de leefbaarheid en veiligheid in de zone Neteland te versterken.

Project SAMEN omvat een vernieuwde aanpak op pregerechtelijk en gerechtelijk niveau. 

In de gerechtelijke fase wordt maximaal ingezet op schaderegeling, herstel, bemiddeling en alternatieve afhandeling. Bij de operationele uitvoering staat het ‘lik-op-stuk’ beleid centraal, gevolgd door een adequate reactie (indien de aangeboden begeleiding niet wordt aanvaard of niet blijkt te werken). Er gaat bijzondere aandacht uit naar het inkorten van de doorlooptijden van onderzoeken en naar het optimaal inzetten van capaciteit van alle partners. Er wordt afgestapt van het klassieke patroon van vervolging (een onderzoek dat verschillende maanden in beslag neemt) om aan de feitenpleger zo snel mogelijk het signaal te geven over zijn gestelde gedrag. Zo wordt het risico op recidive en het gevoel van straffeloosheid beperkt en er zou meer aandacht naar het slachtoffer gaan. Er wordt proactief geageerd om het overgaan tot het plegen van strafbare feiten voor te zijn.

De pregerechtelijke fase richt zicht op kwetsbare persoonsprofielen vanaf 16 jaar waarbij de primaire doelstelling is de verglijding naar de criminaliteit (al op jongvolwassenen leeftijd) te voorkomen door aan te bieden van een alternatieve hulptraject op maat.

Het pregerechtelijk traject heeft volgende doelstellingen:

  • eerste spoorbeleid GAS-MDO (Gemeentelijke Administratieve Sancties / multidisciplinair overleg): tegengaan van het verglijden van plegen van overlast naar het plegen van criminaliteit door de onderliggende problemen op verschillende levensdomeinen of psychosociale problematieken te detecteren en te remediëren
  • tweede spoorbeleid CASUSOVERLEG: bundelen van beschikbare hulpverlening in een efficiënt, gestructureerd samenwerkingsverband om methodisch onderbouwde individuele exit-strategieën te bepalen en verder te ontwikkelen
  • nadruk op preventieve luik: dankzij vroegtijdige signaal-detectie (via veldwerkers, politionele en stedelijke diensten,…) de onveiligheid, het slachtofferschap en de onveiligheidsgevoelens in de regio Neteland te verminderen
  • levenslang leren: (voor beide trajecten) lerend netwerk uitbouwen om innovatieve methodieken te testen en te delen (via academisch onderzoek, intervisie, gerichte communicatie,…)

Regio Neteland wil dit enerzijds realiseren door een pregerechtelijk casusoverleg te organiseren voor de kwetsbare risicoplegers met de bedoeling om een individueel plan van aanpak op te maken dat gericht is op het opnieuw verbinden van de jongere met de samenleving. Anderzijds, is er een gerechtelijk luik waarbij door de implementatie van een nieuwe aanpak maximaal wordt ingezet op schaderegeling, bemiddeling en alternatieve afhandeling.