Overlegmomenten strategische ateliers

Het strategisch atelier beslist zelf over de inrichting. De agenda, de frequentie van overleg, de manier van verslaggeving, de taakverdeling en de rolinvulling van de strategische ateliers en de onderliggende adviestrajecten en werkvormen is vrij van inrichting, uitgezonderd de in dit reglement opgesomde verplichtingen.

De leden van de strategische ateliers overleggen op voet van gelijkwaardigheid en komen collegiaal tot beslissingen. Het strategisch atelier wordt samengeroepen door de verantwoordelijke sectormanager of plaatsvervanger, na een vraag van een van de leden van het strategische atelier of na een bestuurlijke vraag tot advies of volgens de afgesproken frequentie.

De datum voor overleg wordt minimaal 10 werkdagen voor het vergadermoment gecommuniceerd samen met de te bespreken onderwerpen, de vergaderlocatie en eventuele documentatie of informatie. Elk officieel verslag wordt ter kennis gegeven aan het college van burgemeester en schepenen en erna gepubliceerd op de website van de stad.

Elk strategisch atelier komt minimaal twee keer per jaar samen, zonder een minimumaantal personen die aanwezig moeten zijn.

Elk strategisch atelier richt minimaal één keer per jaar een laagdrempelig burgermoment in en communiceert dit breed. De werkvorm voor het burgermoment is vrij. Het doel is om rond een actueel beleidsthema, aansluitend bij de inhoud van het strategisch atelier, actieve burgerparticipatie en onderlinge ontmoeting aan te moedigen