Belasting voor omgevingsvergunningen

Vanaf 1 januari 2018 heft de stad een belasting op elke omgevingsvergunning die de stad Herentals aflevert. De belasting moet betaald worden door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de aanvraag of melding indient.
 
U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van contante inning.

Tot en met 31 december 2017 heft de stad een belasting voor milieuvergunningsaanvragen.