Welke kerken blijven in Herentals behouden voor de eredienst?

Het stadsbestuur en de lokale kerkelijke overheid stelden op maandag 20 maart een ontwerp van kerkenplan voor. Dit plan bepaalt welke van de acht kerkgebouwen in onze gemeente behouden blijven voor de eredienst en voor welke kerkgebouwen mogelijk een andere toekomst in het vooruitzicht wordt gesteld.

Lokale kerkraden zijn openbare instellingen. Het stadsbestuur draagt daarom bij in het onderhoud van de kerken op het grondgebied. Binnen de Vlaamse overheid gingen er de afgelopen jaren stemmen op die zich afvroegen of de kerkgebouwen voldoende gebruikt worden. De Vlaamse overheid legde daarom elk gemeentebestuur de verplichting op om een kerkenplan uit te werken. Dit plan geldt als voorwaarde om nog aanspraak te kunnen maken op subsidies voor mogelijke restauraties of onderhoudswerken. 

De gesprekken in Herentals tussen de gemeentelijke en kerkelijke overheid werden einde 2015 opgestart. Er werd een werkgroep opgericht met een vertegenwoordiging van kerkelijke zijde en vertegenwoordigers vanuit het stadsbestuur. De werkgroep vergaderde de afgelopen jaren zowel gezamenlijk als afzonderlijk. Samen werd gestreefd naar een gedeeld standpunt over een kerkenplan voor Herentals. 

  • De Sint-Waldetrudiskerk, de Sint-Catharinakerk en de Zandkapel in Noorderwijk blijven op lange termijn dienen als gebouw voor eredienst. 
  • De Sint-Antonius-van-Paduakerk blijft minstens tot 2030 een gebouw voor eredienst. 
  • De Sint-Bavokerk (Noorderwijk) en de Sint-Niklaaskerk (Morkhoven) blijven bewaard voor de eredienst en de nodige investeringen worden voorzien. In 2020 zal de stuurgroep een gesprek voeren om te bepalen of, uitgaande van de dan geldende noden, het gebouw op langere termijn behouden blijft als kerkgebouw of als gebouw met een andere functie.
  • De Sint-Jan-de-Doperkerk wordt nog tot 2025 als gebouw voor de eredienst aangeduid. In 2020 wordt een gesprek gevoerd of er na 2025 in het gebouw nog een kleine liturgische ruimte bewaard moet blijven. 
  • De Onze-Lieve-Vrouwkerk wordt aan de eredienst onttrokken. De eigenaar bekijkt een mogelijke herbestemming van het terrein.

Na ontwijding van een kerk bepaalt de eigenaar de verdere toekomst van het gebouw. Dat kan het stadsbestuur, de kerkfabriek of de congregatie zijn. Zij zullen geen overhaaste beslissingen nemen en alle opties staan open. U kunt u uw opmerkingen tot zondag 16 april 2017 bezorgen aan de pastorale werkgroep, Kerkstraat 11, 2200 Herentals, blacksalmonella@hotmail.com of aan het college van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be.

Update 15 mei 2017

Na de voorstelling van het ontwerp’ kerkenplan stad Herentals’ ontving de stuurgroep een zestal reacties. Tijdens een gezamenlijk overleg op donderdag 27 april werden deze uitvoerig besproken.

Enkele bedenkingen betroffen de gevolgde procedure en de mogelijkheid tot meer inspraak. De gevolgde werkwijze en de samenstelling van de stuurgroep beantwoordden echter aan de vooropgestelde procedure van het vicariaat Kempen en het IOK, die reeds in heel wat gemeenten succesvol werd gehanteerd. We erkennen dat sommige vrijwilligers het gevoel kregen van te weinig inspraak en betreuren dat sommigen hierdoor hun taak willen teruggeven.

Ook vanuit een grote heemkundige bezorgdheid werden opmerkingen geformuleerd. Zo verwijst men onder andere naar de vele historische kapellen in het stadscentrum van Herentals. Deze maken echter geen deel uit van het parochiekerkenplan en vallen onder de onderhoudsplicht van de eigenaar. Wat betreft kunstwerken van kerken die op termijn niet bestemd blijven voor de eredienst, zal bij herbestemming een passende oplossing worden gezocht, waardoor deze lokaal aanwezig kunnen blijven.

Tot slot werden een aantal pastorale zorgen naar voren geschoven, zoals liturgische vieringen in woonzorgcentra, het ziekenhuis, enzovoorts. Dit is zeker een toekomstige opdracht voor de pastorale eenheid die in de regio Herentals tot stand moet komen maar is geen onderwerp voor het parochiekerkenplan dat enkel een visie uitstippelt over het gebruik van kerkgebouwen.

Na het doornemen van alle opmerkingen heeft de stuurgroep besloten om het ontwerp van het kerkenplan te behouden en in deze vorm de officiële goedkeuringsprocedure te doorlopen. Op maandag 2 mei gaf het college zijn principiële goedkeuring en inmiddels werd het plan ter formele goedkeuring doorgestuurd aan de bisschop van Antwerpen. Als de bisschop het ontwerp goedkeurt, kan het nadien ter stemming voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 

Sint-Waldetrudiskerk Herentals