Vergunning bio-legkippenstal onder strenge voorwaarden goedgekeurd

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 31 juli 2017 om de stedenbouwkundige en milieuvergunning te verlenen voor een biologische kippenboerderij in Hulzen 5. De omgeving is volgens het gewestplan landschappelijk waardevol agrarisch gebied en is dus geschikt voor landbouw. De aanvraag voldoet bovendien aan de strenge eisen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de Vlarem-wetgeving en brengt de schoonheid van het landschap niet in het gedrang.

Tijdens de openbare onderzoeken ontving het stadsbestuur voor de stedenbouwkundige en de milieuvergunningsaanvraag respectievelijk 167 en 367 bezwaarschriften en bezorgdheden. Deze hadden hoofdzakelijk betrekking op:

 • Hinder veroorzaakt door de exploitatie zoals geuroverlast, uitstoot fijnstof, ammoniak, …
 • Verkeersveiligheid
 • Ontbossing en verlies aan biodiversiteit
 • Ontheffing van de MER-plicht
 • Ligging in landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Het stadsbestuur nam deze bezwaarschriften zeer ernstig. Om de bezwaarschriften, bezorgdheden en dossiers grondig te kunnen beoordelen, deed het stadsbestuur daarom beroep op eigen expertise en een aantal externe deskundigen. Het gaat om deskundigen van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Milieumaatschappij en de intercommunale milieudienst.

Het college stelde vast dat de aanvraag voldoet aan de strenge criteria en dat de voorgestelde maatregelen afdoende zijn om de hinder tot een minimum te beperken. Bovendien legt het bestuur op advies van de experten nog bijkomende maatregelen op. Deze aanvullende voorwaarden moeten garanderen dat het veiligheidsrisico, de impact op het landschap, de hinder en de effecten op de mens en het leefmilieu tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt en dat de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad.

De uitbater moet onder andere:

 • het advies van het Agentschap Natuur en Bos strikt naleven
 • bewijzen dat hij een specifiek emissiearm stalsysteem bouwt
 • in de loopzone van de kippen hoogstammige bomen en struiken aanplanten waarbij de kroonprojectie van de bomen en struiken een gezamenlijke bodembedekking geeft van minimaal 50 procent
 • een voldoende hoge (8 meter) en brede (5 meter) houtkant aanplanten langs de perceelsgrenzen van de aanpalende huiskavels. Aan de binnenkant van deze houtkant komt een omheining op het terrein van de uitbater
 • het verkeer dat de stal met zich meebrengt, afwikkelen op het eigen perceel
 • elke drie jaar een rapport binnen brengen bij de stad waaruit blijkt dat hij de voorwaarden uit de vergunning naleeft.

De beslissing van het schepencollege staat bij de besluiten van het schepencollege (kies besluiten van 31 juli 2017). U kunt ze na afspraak ook inkijken op het stadsloket. Afspraken kunnen gemaakt worden via de website of tel. 014-28 50 50.

Iedereen die een bezwaar indiende, ontvangt een brief over de beslissing.

De stadsdiensten blijven ook, nadat het bedrijf is opgestart, de bezorgdheden van de bewoners nauwgezet opvolgen (fijn stof, ammoniak, geur, geluid, mobiliteit, …). De stad is ook bereid om een informatievergadering voor de buurt te organiseren.