Financiële ondersteuning aan verenigingen stijgt met 14 procent

Stad vereenvoudigt subsidies en reglementen

Het stadsbestuur van Herentals schrijft in haar bestuursakkoord dat ze verenigingen wil blijven ondersteunen, en dat ze de werkingssubsidies van deze verenigingen wil verhogen. De stad voegt de daad bij het woord en verhoogt vanaf 2020 de subsidies aan verenigingen van 228.000 euro naar 260.000 euro per jaar. Dat is een stijging van 14 procent.

De stad komt hiermee tegemoet aan de verzuchtingen van verenigingen en adviesraden. Zij kaartten de voorbije jaren meermaals aan dat hun financiële steun niet werd verhoogd of geïndexeerd. Wanneer een deel van het budget niet gebruikt worden, zal de stad het restbedrag bovendien toevoegen aan de investeringen voor betere infrastructuur voor verenigingen.

Het stadsbestuur wil ook haar reglementen voor verenigingen vereenvoudigen. Dit gebeurt op vraag van verenigingen en adviesraden, en na een positieve doorlichting door audit Vlaanderen. De ongelijkheden tussen verenigingen, adviesraden en domeinen (sport, jeugd en cultuur) worden weggewerkt. Centraal staat het verminderen van de bewijslast voor verenigingen. Deze vereenvoudigde aanpak houdt maximaal rekening met doelgroepenwerking en het reeds langer gevoerde inclusief beleid.

Verder geldt vanaf 2020 slechts één reglement voor de erkenning van verenigingen. Een vereniging kan zich voor een hele legislatuur laten erkennen. Het domein waar de vereniging in werkt, is niet van belang. Na erkenning komt de vereniging in aanmerking voor ondersteuning en werkingssubsidies. Ook de werkingssubsidies zijn sterk vereenvoudigd. Er komen vier categorieën, met laagdrempelige voorwaarden. Aan elke categorie hangt een jaarlijks forfaitair bedrag vast. De stad schrijft hier jaarlijks 95.000 euro voor in haar budgetten, een verhoging van bijna 80 procent.

Er komt ook een reglement voor evenementen op het openbare domein. Een dergelijk reglement is er momenteel niet en moet de ondersteuning voor organisatoren duidelijk en eenvoudig maken. Erkende Herentalse verenigingen betalen, net zoals bij de andere logistieke ondersteuning, een verminderd tarief.

De stad zal vanaf 2020 ook werken met projectsubsidies voor waardevolle, nieuwe en originele projecten. Aan de voorwaarden hiervan wil de stad een participatief traject koppelen om inspraak te krijgen van de verenigingen, adviesraden en burgers.