Aangepaste maatregelen tegen drinkwaterverspilling

Update 13 augustus

Ondanks de regenbuien van de afgelopen dagen blijven de geldende waterbesparende maatregelen van kracht. Op vraag van de landbouwsector is het gebruik van regen- en grondwater tussen 18 uur ’s avonds en 10 uur ’s ochtends wel terug toegestaan. Deze versoepeling maakt het voor de landbouwsector mogelijk om hun akkers beter te besproeien.  

De onderstaande maatregelen blijven van kracht.

Door de aanhoudende droogte geldt er vanaf dinsdag 24 juli in heel Vlaanderen een waterverspillingsverbod. Op donderdag 26 juli verfijnde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste de opgelegde maatregelen.

Het is verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is en met uitzondering van de afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van land- en/of tuinbouwactiviteiten en particuliere voedselproductie in moes-of volkstuinen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen; in en door de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Het is verboden om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 8 uur en 20 uur met om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering of uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen.

In voorkomend geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid van en de veiligheid voor mens en dier.

Verder is het ook verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.