Belasting ter verbetering van het milieu ten laste van bedrijven

De stad heft een belasting ter verbetering van het milieu ten laste van bedrijven. De belasting moet bedrijven aanmoedigen om zorgvuldig om te gaan met het leefmilieu. Om de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren levert de stad financiële inspanningen. Het is noodzakelijk een deel van de kosten terug te vorderen van bedrijven en zelfstandigen.
 
De belasting is verschuldigd door elke handelaar, zelfstandige en ondernemer. U bent verplicht jaarlijks aangifte te doen. Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken, stuurt de stad een aangifteformulier aan gekende belastingplichtigen. U bezorgt het formulier binnen de maand ingevuld en ondertekend terug aan het stadsbestuur (College van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals). U kunt het ook mailen naar aangifte@herentals.be of faxen naar het nummer 014-21 78 28. Als u geen of een foutieve aangifte doet, wordt u belast volgens de gegevens waarover de stad beschikt en kan de belasting worden verhoogd. Een nieuwe belastingplichtige moet zelf aangifte doen. 

Als uw rechtspositie wijzigt, moet u dit binnen de maand aangetekend melden.

U kunt tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Gepubliceerd op 4 december 2014.