Een blik op de plannen in de wijk Wuytsbergen-Ekelen

Voor de site van de voormalige munitiefabriek in het Herentalse stadsdeel Wuytsbergen- Ekelen werd eerder al een visie voor het projectgebied opgemaakt, zowel in een structuurschets als in een inrichtingsplan.

  • De structuurschets geeft een totaalvisie over de wijk en bepaalt o.a. de voorwaarden voor de nog te ontwikkelen gebieden.
  • Het inrichtingsplan is een plan waarin alle ruimtelijke zaken samenkomen in een weloverwogen en integraal ontwerpplan.

Doel is een optimale invulling van de locatie waarbij de ruimtelijke kernkwaliteiten van het gebied behouden blijven.

In 2017 keurde de gemeenteraad de ruimtelijke toekomstvisie voor de nog te ontwikkelen woonzones in de wijk Wuytsbergen – Ekelen goed. Deze visie kwam er om de klassieke ruimte-verslindende verkavelingen een halt toe te roepen. De opmaak gebeurde in dialoog met de buurt, de ontwikkelaars, de gemeenteraad en diverse instanties van de hogere overheid. Denk daarbij aan provincie Antwerpen, Agentschap Natuur en Bos en Departement Omgeving.

De stad streeft naar duurzame woonvormen met een kleinere voetafdruk, waardoor meer groene ruimte gevrijwaard blijft. Een nieuw traag wegennetwerk moet wandelen en fietsen stimuleren. In het bos bevinden zich ook tal van restanten van de voormalige springstoffenfabriek. Samen met de stad zoekt de ontwikkelaar hier naar het maximaal behoud van deze groene ruimte. We willen die ook opwaarderen en ontsluiten voor het publiek. Het vroegere private bos wordt omgevormd tot een publiek toegankelijk stuk kwalitatieve natuur.

Ontwikkeling in drie stappen

In het kader van verkeersleefbaarheid verlopen de ontwikkelingen in de wijk in drie stappen. Elke stap gaat gepaard met een te nemen verkeersmaatregel.

  • De proefopstelling van de eerste verkeersmaatregel in de wijk is reeds gestart. Ze heeft als voornaamste doelstelling het weren van sluipverkeer door de wijk.
  • In de tweede stap optimaliseren we het kruispunt Zaatweg – Olympiadelaan – Belgiëlaan.
  • Als derde stap neemt de stad – samen met NMBS en Infrabel - de ondertunneling van de spooroverweg Olympiadelaan – Belgiëlaan onder de loep.

De timing

Voor stap 1 is er een doorlooptijd van 5 jaar voorzien.

  • In de zomer van 2021 wil de ontwikkelaar zijn omgevingsvergunning aanvragen bij de stad. De beslissing over deze vergunning wordt door de stad zoals afgesproken pas genomen nadat het participatietraject rond de proefopstellingen in de wijk is afgesloten.
  • In het voorjaar van 2022 plant de ontwikkelaar de overdracht van het stuk bos aan de stad. Tegelijkertijd start hij met het bouwklaar maken van de site.

Informeren én participeren

Op woensdag 5 mei om 19.30 uur organiseert de ontwikkelaar een digitaal informatiemoment en vanaf 6 tot en met 17 mei kunt u op de Poederkot-site zelf meer te weten komen over de plannen. De site kan dan vrij bezocht worden. Op 6 mei is er tussen 16 en 19 uur ook iemand fysiek aanwezig op het terrein voor vraag en antwoord. Inschrijven voor beide infomomenten via www.poederkot.be is verplicht. Ook iemand van het stadsbestuur is op beide infomomenten aanwezig om de visie op de ontwikkelingen aan u te verduidelijken en vragen te beantwoorden.

Momenteel betrekken we de buurt bij de evaluatie van de proefopstellingen en we zullen dit blijven doen in de verdere stappen die gepaard gaan met de ontwikkelingen in de wijk. Ook later organiseren we infomomenten waarbij we iedereen willen betrekken. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, hopen we ook terug op fysieke vergaderingen, die natuurlijk een andere dynamiek en dialoog op gang zullen brengen.

Wat doet de stad nog om de bewoners uit de wijk te betrekken bij de ontwikkelingen?

Momenteel loopt het participatietraject rond de 2 proefopstellingen (ANPR-camera’s en verkeersfilter) in de wijk. Een groep geëngageerde buurtbewoners bereidt samen met de stad en experten de volgende stappen voor. In mei worden de bewoners uitgebreid bevraagd (zowel digitaal als op papier) over de eerste proefopstelling en in juni volgt er nog een infomoment. Voor de tweede proefopstelling herhalen we die manier van werken na de zomer.

Na het participatietraject rond de mobiliteitsmaatregelen pikken we met de buurt in op het traject ter voorbereiding van het mobiliteitsplan voor de hele stad. Ook hier gaan we met de bewoners aan de slag om te bepalen hoe ze aangenaam kunnen wonen en leven in hun straten. We vragen naar de noden en hoe de stad hierop kan inspelen. We maken zo concreet werk van de invulling van het mobiliteitsplan.

Parallel pakken we ook de verkeersleefbaarheid én -veiligheid, de mobiliteit in haar breedste vorm, de toegestane bebouwing en het behoud van groene open ruimte aan in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Wuytsbergen–Ekelen. Dit is een juridische verankering van de voorwaarden van de structuurschets. De stad heeft een ontwerpbureau aangesteld voor de opmaak hiervan. Wederom zullen de bewoners intensief betrokken worden bij deze plannen.

We laten als stad de buurt dus niet los en blijven hen informeren en betrekken in de verschillende stappen. Samen pakken we dit aan.