Belasting op inrichtingen die openblijven na het sluitingsuur

De stad heft een belasting op inrichtingen die na het sluitingsuur open blijven. De belasting moet betaald worden door de uitbater van de inrichting. 

U doet aangifte via het formulier dat de stad u opstuurt. Dit stuurt u binnen de maand ingevuld en ondertekend terug. Een nieuwe belastingplichtige moet zelf aangifte doen. Als uw rechtspositie wijzigt, moet u dit binnen de maand aangetekend melden.

U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van contante inning.
 
Gepubliceerd op 3 april 2014.