Belasting op publiciteitspanelen

De stad heft een belasting op publiciteitspanelen. Publiciteitspanelen zijn alle constructies waarop reclame is aangebracht die zichtbaar is vanop de openbare weg. Ook muren, omheiningen en elektronische schermen waarop reclame verschijnt, vallen onder deze belasting. De belasting moet betaald worden door de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van het paneel. Wanneer deze persoon niet gekend is, moet de eigenaar van het paneel de belasting betalen.

U bent verplicht jaarlijks aangifte te doen. Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken, stuurt de stad een aangifteformulier aan gekende belastingplichtigen. U bezorgt het formulier binnen de maand ingevuld en ondertekend terug aan het stadsbestuur (College van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals). U kunt het ook mailen naar aangifte@herentals.be of faxen naar het nummer 014-21 78 28. Als u geen of een foutieve aangifte doet, wordt u belast volgens de gegevens waarover de stad beschikt en kan de belasting worden verhoogd. Een nieuwe belastingplichtige moet zelf aangifte doen. Als uw rechtspositie wijzigt, moet u dit binnen de maand aangetekend melden.

U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Gepubliceerd op 19 juli 2016.