Belasting op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches

De stad heft een belasting op het verwijderen van affiches die aangeplakt zijn in strijd met de wet of met het plakreglement. De belasting moet betaald worden door de verantwoordelijke voor de niet-reglementaire aanplakking of, als deze niet gekend is, door de organisator van de activiteit, zoals vermeld moet zijn op de affiche. 

U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.