Belasting voor milieuvergunningsaanvragen

Tot en met 31 december 2017 heft de stad een belasting voor elke milieuvergunningsaanvraag die de stad Herentals behandelt. De belasting moet betaald worden door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag indient voor een milieuvergunning klasse 1 en klasse 2.
 
U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van contante inning.

Vanaf 1 januari 2018 heft de stad een belasting op omgevingsvergunningen.