Belasting op begravingen van niet-inwoners

De stad heft een belasting op begravingen, asverstrooiingen of bijzettingen in het columbarium of het urneveld op de gemeentelijke begraafplaats voor personen die op het ogenblik van hun overlijden hun domicilie niet hadden in de stad. De belasting moet betaald worden door de aanvrager.

U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van contante inning.
 
Gepubliceerd op 2 januari 2014.