Adviestrajecten organiseren

De strategische ateliers zijn de vaste adviescommissies van de stad die het beleid op structurele basis adviseren en hiervoor adviestrajecten organiseren. Ze organiseren kwalitatief advies rond actuele thema’s of toekomstgerichte dossiers die leven in de stad. Het advies wordt gegeven op vraag van het bestuur of proactief door het strategische atelier. De strategische ateliers organiseren dit advies geïntegreerd en transversaal en vermijden zich te beperken tot één domein.

De strategische ateliers geven het uiteindelijke advies maar zetten hiervoor maximaal tijdelijke adviestrajecten op. Deze adviestrajecten worden door het strategische atelier op maat uitgedacht in functie van het in te winnen advies. De strategische ateliers tonen aan dat ze bij elk advies elke geïnteresseerde burger of vereniging betrokken hebben. De strategische ateliers treden op als ondersteuner, inrichter en facilitator van adviestrajecten. Per advies of deelthema richt het strategisch atelier een traject in, uniek in samenstelling, werkvorm en onderwerp en met een beperkte, afgebakende duurtijd. Het traject wordt georganiseerd met de finaliteit advies in te winnen. De strategische ateliers kunnen geen activiteiten organiseren met een andere finaliteit. Elk traject wordt duidelijk en breed gecommuniceerd en staat open voor elke geïnteresseerde burger. Elk traject eindigt met een verslag waarin een gemotiveerd en begrijpbaar advies wordt geformuleerd. In de trajecten kan de administratie en het bestuur expertise en ondersteuning bieden indien gewenst door het strategisch atelier. Administratie noch bestuursleden oefenen invloed uit op het advies zelf.

De strategische ateliers kunnen werkgroepen oprichten waarvan ze zelf samenstelling, thematiek, frequentie bepalen. Enkel de strategische ateliers kunnen voor deze werkgroepen ondersteuning van de stad aanvragen.

De strategische ateliers zijn het enige aanspreekpunt voor structurele adviesverlening voor het stadsbestuur. Enkel de strategische ateliers, niet de onderliggende werkgroepen of trajecten, kunnen rechtstreeks een advies geven aan het stadsbestuur. Alvorens dit te bezorgen, evalueren de strategische ateliers of het advies geïntegreerd en transversaal is uitgebracht, met respect voor alle mogelijke doelgroepen of relevante stemmen in het maatschappelijke debat met betrekking tot het onderwerp van advies